طرح کسبینویاری چیه؟

  • 6 مارس 2021

کسبینویار

کسبینویار فردی حقیقی یا حقوقی است که برای قرب الهی، در شبکه کسب و کار (کسبینو) با استفاده از همه یا بخشی از خدمات و محصولات خود، به اعضا و مخاطبان حقیقی و یا حقوقی داخل شبکه (ذینفعان حوزه کسب و کار) به صورت رایگان (بلاعوض) و یا با شرایط ویژه یاری می رساند.

بله هیچ محدودیتی در همکاری و همیاری در مجموعه کسبینویاری وجود ندارد.

خیر کسبینویارها به صورت خود اظهاری به مجموعه ملحق می‌شوند و بعد از گذشت زمان نظر مردم است که خدمات کسبینویارها رو تایید و یا رد می کند.

خیر تمامی امور کسبینویاری رایگان و در راستای مسئولیت اجتماعی می‌باشد.

یاری جو شخصی می باشد که برای ایجاد کسب و کار و یا رونق و رفع موانع کسب و کارش از کمک های رایگان کسبینو یار ها یاری می گیرد.